Warrantti ry on rekisteröity yhdistys, jonka toiminta perustuu yhdistyksen omiin sääntöihin. Ne ovat istuvan hallituksen ohjeena yhdistyksen päivittäisessä toiminnassa. Toiminnan tueksi on koostettu myös erilaisia ohjesääntöjä tarkentamaan edellä mainittuja sääntöjä. Warrantti ry:n ensimmäinen strategia muodostettiin vuosille 2015-2020 12.11.2013 syyskokouksen toimeksiannon, strategiatyöryhmän keskusteluiden sekä strategiaworkshopien pohjalta.  Strategia ohjaa yhdistyksen toimintaa pitkällä aikavälillä ja määrittelee Warrantin mission, vision ja arvot.

Warrantti ry:n säännöt

1§ Nimi ja Kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Warrantti ry (jäljempänä yhdistys) ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

2§ Tarkoitus
Yhdistys on Vaasan yliopistossa kauppatieteitä opiskelevien sitoutumaton aineyhdistys, jonka tarkoituksena
on edistää ja kehittää kauppatieteellistä koulusta Vaasan yliopistossa. Yhdistys toimii opiskelijoiden etujen
valvojana ja yhdyssiteenä opiskeluaikana sekä opintoja koskevissa kysymyksissä että opintososiaalisessa
toiminnassa. Yhdistys edustaa jäsenistöä myös valtakunnallisesti.

3§ Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia ja seminaareja
koulutuksen kehittämiseksi sekä keskustelu- ja vapaa-ajanviettotilaisuuksia sosiaalisen kanssakäymisen
edistämiseksi. Edellisten lisäksi tärkeänä toimintamuotona on aktiivinen yhteydenpito vastaaviin
järjestöihin muissa korkeakouluissa. Yhdistys suorittaa myös yliopistoyhteisön ulkopuolelle kohdistuvaa
tiedotustoimintaa sekä koulutus- ja opintoneuvontaa. Yhdistys voi harjoittaa jäsenistölle suuntautuvaa
palvelutoimintaa, kuten yliopistoympäristöön perehdyttämistä, opintososiaalista neuvontaa ja
tenttiarkiston ylläpitämistä. Palvelujen tulee olla jäsenille mahdollisuuksien mukaan ilmaisia tai
omakustannushintaisia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä
myyjäisiä, omistaa yhdistyksen toiminnalle tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa
jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja
myyjäisiä

4§ Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, vaihto-opiskelijajäseniä sekä kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Vaasan yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tai
kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittava opiskelija. Hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi
henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kokous
voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat omalla toiminnallaan merkittävästi
edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenyys on yhdistyksen korkein huomionosoite. Yhdistys voi
hallituksen päätöksellä myöntää myös kunnia- ja ansiomerkkejä sekä muita vastaavia, joista määrätään
yhdistyksen kokouksen hyväksymässä perinneohjesäännössä. Vaihto-opiskelijajäseneksi voi liittyä
ulkomaisessa yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava henkilö, joka on saapunut virallisen vaihto-
opiskelu ohjelman kautta suorittamaan vaihto-opiskelujaksoa Vaasan yliopistossa. Liityttyään yhdistykseen,
vaihto-opiskelijajäsenistä ei tule Vaasan Ekonomien tai Suomen Ekonomien opiskelijajäseniä. Vaihto-
opiskelija-, kunnia- ja kannattajajäsenet ovat vajaavaltaisia eivätkä täten ole vaalikelpoisia yhdistyksen
kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Varsinaisen jäsenen suoritettua kauppatieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai hänen opinto-
oikeutensa päättyessä tulee hänen erota yhdistyksestä tai hänen on ilmaistava tahtonsa jatkaa
jäsenyyttään kannattajajäsenenä, jonka jälkeen hallitus päättää kannattajajäseneksi hyväksymisestä.
Vaihto-opiskelijat voidaan erottaa tai he voivat erota kun eivät enää opiskele tiedekunnassa. Jäsenellä on
oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan ilmoituksesta
lukien.

6§ Jäsenmaksu
Jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta varsinaisten jäsenten, vaihto-opiskelijajäsenten ja

kannattajajäsenten osalta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja
jäsenmaksuvelvoitteesta.

7§ Tilintarkastus
Yhdistyksellä on oltava tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja vallalla olevan tilintarkastuslain mukaisesti. Tilintarkastajana voi toimia luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kokous on järjestettävä kahdesti vuodessa, ensimmäisen kerran huhtikuussa ja
toisen kerran marraskuussa. Ylimääräinen yleiskokous on kutsuttava viipymättä koolle, jos vähintään yksi
viideskymmenesosa (1/50) jäsenistöstä sitä kirjallisesti vaatii tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
Kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella
ilmoitustaululla, yhdistyksen ylläpitämällä sähköpostilistalla ja yhdistyksen virallisilla Internet-sivuilla.
Kunnia- ja kannattajajäsenille hallitus ilmoittaa yleiskokouksesta vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta
postitse tai sähköpostitse.

9§ Kevätkokous
Yhdistyksen huhtikuun kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
1. Esitellään yhdistyksen edeltävän kalenterivuoden toimintakertomus.
2. Esitetään toiminnantarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle.

10§ Syyskokous
Yhdistyksen marraskuun syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
1. Valitaan yhdistykselle hallitus. Hallituksen puheenjohtaja valitaan suoralla henkilövaalilla. Hallituksen
muut jäsenet valitaan enemmistövaalilla.
2. Hyväksytään yhdistykselle seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen seuraavaksi toimikaudeksi laatimat
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Näitä voi yhdistyksen kokous myöhemmin muuttaa.
3. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
4. Päätetään jäsenmaksusta sääntöjen pykälän kuusi mukaisesti.

11§ Kokouskäytännöt
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu. Kokouksista on pidettävä
pöytäkirjaa, jonka varmentavat allekirjoituksellaan kokouksen kulkua vastaavaksi kokouksen puheenjohtaja
ja sihteeri , sekä kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksissa suoritettavissa
äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänienemmistö, mikäli näissä säännöissä ei joissain asioissa toisin
määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa ja äänestettäessä
suljetuin lipuin, jolloin ratkaisee arpa.

12§ Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee ja niissä tehtyjen päätösten toimeenpanosta
huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava sekä enintään yhdeksän (9)
muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen ja sen jäsenten tulee
nauttia yhdistyksen kokouksen luottamusta. Hallituksen jäsenen erottaminen voidaan ottaa yhdistyksen
kokouksessa käsiteltäväksi myös puheenjohtajan ehdotuksesta hallituksen enemmistön sitä kannattaessa.
Erottamista käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa tulee päättää hallituksen mahdollisesta
täydentämisestä.

13§ Varainhoito
Hallituksen on tarkoin hoidettava yhdistyksen omaisuutta ja säilytettävä sen varat luotettavasti ja
yhdistykselle edullisesti. Taloudenhoidossa ohjeena toimii Warrantin talousohjesääntö.

14§ Toimikunnat ja toimijaryhmät
Hallitus voi vapaasti perustaa toimikuntia tai työryhmiä sekä nimittää toimihenkilöitä. Kaikille edellä
mainituille on tällöin määrättävä toimikausi ja toimivalta. Lisäksi yhdistyksen alaisuudessa toimii
epäitsenäisenä alajaostona Warrantin perinneseura, josta määrätään perinneohjesäännössä.

15§ Hallituksen kokoukset
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään
puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estyneenä,
sen varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle myös silloin, jos vähintään kolme (3) hallituksen
jäsenistä sitä pyytää. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 1 vuorokausi ennen kokousta.

16§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

17§ Tilikausi ja tilinpäätös
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä tarkastettavaksi tilintarkastajalle
viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
tilintarkastuskertomuksensa viimeistään 14 vuorokautta ennen kevätkokousta.

18§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Muutoksen näihin sääntöihin on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä, vähintään 14 vuorokauden välein
pidettävässä kokouksessa, joissa molemmissa vaaditaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen
purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään 14 vuorokauden välein pidettävässä kokouksessa, joissa
molemmissa vaaditaan ¾ enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen kokous voi hyväksyä yhdistyksen ja
sen elinten toimintaa ohjaavia ohjesääntöjä yksinkertaisella enemmistöllä.

19§ Varojen jako yhdistyksen purkautuessa
Jos yhdistys puretaan, sen varat tulee luovuttaa käytettäväksi Vaasan yliopiston kauppatieteiden
opiskelijoiden tukemiseen yhdistyksen viimeisin kokouksen määräämällä tavalla.

20§ Muu toiminta
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Valikko