Warrantti ry on rekisteröity yhdistys, jonka toiminta perustuu yhdistyksen omiin sääntöihin. Ne ovat istuvan hallituksen ohjeena yhdistyksen päivittäisessä toiminnassa. Toiminnan tueksi on koostettu myös erilaisia ohjesääntöjä tarkentamaan edellä mainittuja sääntöjä. Warrantti ry:n ensimmäinen strategia muodostettiin vuosille 2015-2020 12.11.2013 syyskokouksen toimeksiannon, strategiatyöryhmän keskusteluiden sekä strategiaworkshopien pohjalta.  Strategia ohjaa yhdistyksen toimintaa pitkällä aikavälillä ja määrittelee Warrantin mission, vision ja arvot.

Säännöt

Warrantti ry:n säännöt

1§ Nimi ja Kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Warrantti ry (jäljempänä yhdistys) ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

2§ Tarkoitus
Yhdistys on Vaasan yliopistossa kauppatieteitä opiskelevien sitoutumaton aineyhdistys, jonka tarkoituksena
on edistää ja kehittää kauppatieteellistä koulusta Vaasan yliopistossa. Yhdistys toimii opiskelijoiden etujen
valvojana ja yhdyssiteenä opiskeluaikana sekä opintoja koskevissa kysymyksissä että opintososiaalisessa
toiminnassa. Yhdistys edustaa jäsenistöä myös valtakunnallisesti.

3§ Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous- ja koulutustilaisuuksia ja seminaareja
koulutuksen kehittämiseksi sekä keskustelu- ja vapaa-ajanviettotilaisuuksia sosiaalisen kanssakäymisen
edistämiseksi. Edellisten lisäksi tärkeänä toimintamuotona on aktiivinen yhteydenpito vastaaviin
järjestöihin muissa korkeakouluissa. Yhdistys suorittaa myös yliopistoyhteisön ulkopuolelle kohdistuvaa
tiedotustoimintaa sekä koulutus- ja opintoneuvontaa. Yhdistys voi harjoittaa jäsenistölle suuntautuvaa
palvelutoimintaa, kuten yliopistoympäristöön perehdyttämistä, opintososiaalista neuvontaa ja
tenttiarkiston ylläpitämistä. Palvelujen tulee olla jäsenille mahdollisuuksien mukaan ilmaisia tai
omakustannushintaisia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä
myyjäisiä, omistaa yhdistyksen toiminnalle tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, vastaanottaa
jälkisäädöksiä ja lahjoituksia sekä järjestää asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja
myyjäisiä

4§ Jäsenet
Yhdistyksessä voi olla varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä, vaihto-opiskelijajäseniä sekä kunniajäseniä.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Vaasan yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tai
kauppatieteiden maisterin tutkintoa suorittava opiskelija. Hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi
henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen kokous
voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat omalla toiminnallaan merkittävästi
edistäneet yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenyys on yhdistyksen korkein huomionosoite. Yhdistys voi
hallituksen päätöksellä myöntää myös kunnia- ja ansiomerkkejä sekä muita vastaavia, joista määrätään
yhdistyksen kokouksen hyväksymässä perinneohjesäännössä. Vaihto-opiskelijajäseneksi voi liittyä
ulkomaisessa yliopistossa kauppatieteellistä tutkintoa suorittava henkilö, joka on saapunut virallisen vaihto-
opiskelu ohjelman kautta suorittamaan vaihto-opiskelujaksoa Vaasan yliopistossa. Liityttyään yhdistykseen,
vaihto-opiskelijajäsenistä ei tule Vaasan Ekonomien tai Suomen Ekonomien opiskelijajäseniä. Vaihto-
opiskelija-, kunnia- ja kannattajajäsenet ovat vajaavaltaisia eivätkä täten ole vaalikelpoisia yhdistyksen
kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Varsinaisen jäsenen suoritettua kauppatieteellisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai hänen opinto-
oikeutensa päättyessä tulee hänen erota yhdistyksestä tai hänen on ilmaistava tahtonsa jatkaa
jäsenyyttään kannattajajäsenenä, jonka jälkeen hallitus päättää kannattajajäseneksi hyväksymisestä.
Vaihto-opiskelijat voidaan erottaa tai he voivat erota kun eivät enää opiskele tiedekunnassa. Jäsenellä on
oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka
ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan ilmoituksesta
lukien.

6§ Jäsenmaksu
Jäsen- ja liittymismaksun suuruudesta varsinaisten jäsenten, vaihto-opiskelijajäsenten ja

kannattajajäsenten osalta päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja
jäsenmaksuvelvoitteesta.

7§ Tilintarkastus
Yhdistyksellä on oltava tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja vallalla olevan tilintarkastuslain mukaisesti. Tilintarkastajana voi toimia luonnollinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö.

8§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinainen kokous on järjestettävä kahdesti vuodessa, ensimmäisen kerran huhtikuussa ja
toisen kerran marraskuussa. Ylimääräinen yleiskokous on kutsuttava viipymättä koolle, jos vähintään yksi
viideskymmenesosa (1/50) jäsenistöstä sitä kirjallisesti vaatii tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.
Kokouksesta on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen virallisella
ilmoitustaululla, yhdistyksen ylläpitämällä sähköpostilistalla ja yhdistyksen virallisilla Internet-sivuilla.
Kunnia- ja kannattajajäsenille hallitus ilmoittaa yleiskokouksesta vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta
postitse tai sähköpostitse.

9§ Kevätkokous
Yhdistyksen huhtikuun kevätkokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
1. Esitellään yhdistyksen edeltävän kalenterivuoden toimintakertomus.
2. Esitetään toiminnantarkastuskertomus ja vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä edellisen toimikauden hallitukselle.

10§ Syyskokous
Yhdistyksen marraskuun syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:
1. Valitaan yhdistykselle hallitus. Hallituksen puheenjohtaja valitaan suoralla henkilövaalilla. Hallituksen
muut jäsenet valitaan enemmistövaalilla.
2. Hyväksytään yhdistykselle seuraavaksi toimikaudeksi hallituksen seuraavaksi toimikaudeksi laatimat
toimintasuunnitelma ja talousarvio. Näitä voi yhdistyksen kokous myöhemmin muuttaa.
3. Valitaan seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
4. Päätetään jäsenmaksusta sääntöjen pykälän kuusi mukaisesti.

11§ Kokouskäytännöt
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu. Kokouksista on pidettävä
pöytäkirjaa, jonka varmentavat allekirjoituksellaan kokouksen kulkua vastaavaksi kokouksen puheenjohtaja
ja sihteeri , sekä kaksi kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksissa suoritettavissa
äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänienemmistö, mikäli näissä säännöissä ei joissain asioissa toisin
määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi henkilövaaleissa ja äänestettäessä
suljetuin lipuin, jolloin ratkaisee arpa.

12§ Hallitus ja toimihenkilöt
Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat valmistelee ja niissä tehtyjen päätösten toimeenpanosta
huolehtii hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, sihteeri, talousvastaava sekä enintään yhdeksän (9)
muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen ja sen jäsenten tulee
nauttia yhdistyksen kokouksen luottamusta. Hallituksen jäsenen erottaminen voidaan ottaa yhdistyksen
kokouksessa käsiteltäväksi myös puheenjohtajan ehdotuksesta hallituksen enemmistön sitä kannattaessa.
Erottamista käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa tulee päättää hallituksen mahdollisesta
täydentämisestä.

13§ Varainhoito
Hallituksen on tarkoin hoidettava yhdistyksen omaisuutta ja säilytettävä sen varat luotettavasti ja
yhdistykselle edullisesti. Taloudenhoidossa ohjeena toimii Warrantin talousohjesääntö.

14§ Toimikunnat ja toimijaryhmät
Hallitus voi vapaasti perustaa toimikuntia tai työryhmiä sekä nimittää toimihenkilöitä. Kaikille edellä
mainituille on tällöin määrättävä toimikausi ja toimivalta. Lisäksi yhdistyksen alaisuudessa toimii
epäitsenäisenä alajaostona Warrantin perinneseura, josta määrätään perinneohjesäännössä.

15§ Hallituksen kokoukset
Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään
puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen kutsuu koolle sen puheenjohtaja, tai hänen ollessaan estyneenä,
sen varapuheenjohtaja. Kokous on kutsuttava koolle myös silloin, jos vähintään kolme (3) hallituksen
jäsenistä sitä pyytää. Hallituksen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 1 vuorokausi ennen kokousta.

16§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

17§ Tilikausi ja tilinpäätös
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on jätettävä tarkastettavaksi tilintarkastajalle
viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa
tilintarkastuskertomuksensa viimeistään 14 vuorokautta ennen kevätkokousta.

18§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Muutoksen näihin sääntöihin on hyväksyttävä kahdessa perättäisessä, vähintään 14 vuorokauden välein
pidettävässä kokouksessa, joissa molemmissa vaaditaan 2/3 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen
purkamisesta on päätettävä kahdessa vähintään 14 vuorokauden välein pidettävässä kokouksessa, joissa
molemmissa vaaditaan ¾ enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen kokous voi hyväksyä yhdistyksen ja
sen elinten toimintaa ohjaavia ohjesääntöjä yksinkertaisella enemmistöllä.

19§ Varojen jako yhdistyksen purkautuessa
Jos yhdistys puretaan, sen varat tulee luovuttaa käytettäväksi Vaasan yliopiston kauppatieteiden
opiskelijoiden tukemiseen yhdistyksen viimeisin kokouksen määräämällä tavalla.

20§ Muu toiminta
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Perinneohjesääntö

Warrantti ry:n perinneohjesääntö

Warrantin perinneseura
1§ Yhdistyksen alaisuudessa toimii Warrantin perinneseura. Perinneseuran tarkoituksena ja tehtävänä on vaalia Vaasalaisten kauppatieteilijöiden perinteitä ja huolehtia yhdistyksen toiminnan jatkuvuudesta.

2§ Perinneseuran tehtäviä hoitavat istuvan hallituksen puheenjohtaja ja istuvan hallituksen kulttuurivastaava yhdessä vielä opiskelevien aikaisempien hallitusten puheenjohtajien kanssa. Perinneseuran tehtäviä voidaan kutsua hoitamaan myös 1-5 muuta yhdistyksen toiminnassa ansioitunutta jäsentä. Näiden jäsenten kutsumisesta vastaavat aikaisempien hallitusten puheenjohtajat yksimielisellä päätöksellä.

3§ Perinneseuran tehtäviä hoitamaan nimetyt henkilöt kokoontuvat vähintään 1-2 kertaa lukukauden aikana ja tarvittaessa istuvan hallituksen puheenjohtajan pyynnöstä.

Warrantti ry:n ainejärjestönauha
4§. Warrantti ry:llä on ainejärjestönauha, jota käytetään ylioppilaskuntanauhan tavoin akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa. Nauhaa käytetään aina Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kuntanauhan kanssa yhdessä siten, että ylioppilaskuntanauhaa kannetaan ylempänä, poikkeuksena Warrantti ry:n oma vuosijuhla, jolloin ainejärjestönauha on ylempänä. Yhdistyksen hallituksen vastuulla on tiedottaa nauhan oikeanlaisesta käytöstä.

5§. Ainejärjestönauha on 30 mm leveä nauha, joka on symmetrinen keskiviivan suhteen. Nauhan pohjaväri on vihreä ja siinä on kaksi 5 mm:n levyistä valkoista raitaa, molemmat 5 mm:n etäisyydellä nauhan reunasta.

6§. Jokaisella Warrantti ry:n jäsenellä on oikeus lunastaa ainejärjestönauha itselleen. Nauhan käyttöoikeus säilyy yhdistyksestä eroamisen jälkeen.

7§. Warrantti ry:n kultaisen, hopeisen tai pronssisen ansiomerkin saaneilla tai nauhan itsenäisenä huomionosoituksena saaneella, on oikeus käyttää ansioituneen jäsenen nauhaa, jonka leveys on 45 mm. Nauha on samankaltainen kuin ainejärjestönauha, mutta sen valkoiset raidat ovat 7,5 mm leveitä ja sijaitsevat 7,5 mm:n etäisyydellä nauhan reunoista.

8§. Juhlanauhaa kannettaessa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa. Miehet kantavat nauhaa siten, että se kulkee oikealta olkapäältä rinnan yli vasemmalla lantiolle. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa (frakki) liivin alla ja arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Naiset kantavat nauhaa taiteltuna ruusukkeena vasemmalla puolella rintaa tai siten, että nauha kulkee vasemmalta olkapäältä rinnan yli vasemmalle lantiolle. Nauhan ei kuitenkaan saa koskettaa paljasta ihoa.

Warrantti ry:n jäsenilleen myöntämät huomionosoitukset
9§. Warrantti ry:llä on kolme eri ansiomitalia: kultainen, hopeinen ja pronssinen. Mitali kuvaa laakerinlehtiseppeleen ympäröimää Warrantti ry:n logoa. Mitali voidaan myöntää yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle tunnustukseksi yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä. Mitalia ei kuitenkaan voida myöntää yhdistyksen hallituksen jäsenelle tämän toimikauden aikana.

10§. Ansiomitalit luovuttaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja. Ansiomitalin luovutuksen yhteydessä ansiomitalin saajalle annetaan myös kunniakirja, josta käy ilmi mitalin myöntämisen perusteet. Yhdistyksen hallitus Warrantin perinneseura pitää kirjaa mitalien saajista, myöntämisajankohdista ja myöntämisperusteista.

11§. Samalle henkilölle voidaan myöntää useampia ansiomitaleita, muttei kuitenkaan saman kalenterivuoden aikana.

12§. Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää Warrantin toimintaan aktiivisesti osallistuneelle jäsenelle, joka on toiminnallaan edesauttanut yhdistyksen menestystä tai pitänyt yllä sen hyvää henkeä. Pronssinen ansiomitali voidaan myöntää esimerkiksi ansioituneelle yhdistyksen hallituksen tai ylioppilaskunnan edustajiston jäsenelle, mutta myös muulle yhdistyksen toimintaan osallistuneelle jäsenelle.

13§. Pronssisia ansiomitaleita voidaan vuosittain myöntää kuusi, perustellusta syystä kuitenkin korkeintaan kymmenen kappaletta. Pronssisten ansiomitalien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus perinneseuran esityksestä, pois lukien perinneseuran jäsenet, joille ansiomitalit myöntää hallitus. Pronssisia ansiomitaleita voidaan luovuttaa kahdesti vuodessa, yhdistyksen oman vuosijuhlan yhteydessä ja ylioppilaskunnan vuosijuhlaa edeltävällä viikolla.

14§. Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää huomattavista ansioista yhdistyksen hyväksi. Hopeinen ansiomitali voidaan myöntää esimerkiksi kautensa aikana ansioituneelle yhdistyksen puheenjohtajalle tai ylioppilaskunnan hallituksen jäsenelle.

15§. Hopeisia ansiomitaleita voidaan vuosittain myöntää kolme, perustellusta syystä kuitenkin korkeintaan viisi kappaletta. Hopeisten ansiomitalien myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus perinneseuran esityksestä, pois lukien perinneseuran jäsenet, joille ansiomitalit myöntää hallitus. Hopeisten ansiomitalien luovutus tapahtuu yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä.

16§. Kultainen ansiomitali voidaan myöntää poikkeuksellisista ansioista yhdistyksen hyväksi. Kultainen ansiomitali voidaan myöntää esimerkiksi pitkäaikaisesta työstä yhdistyksen tehtävissä tai yhdistyksen ansiokkaasta edustamisesta ylioppilaskunnan tai yliopiston luottamustoimissa.

17§. Kultaisia ansiomitaleita voidaan vuosittain myöntää yksi kappale, perustellusta syystä kuitenkin korkeintaan kaksi kappaletta. Kultaisten ansiomitalien myöntämisestä päättää yhdistyksen yleiskokous hallituksen ja perinneseuran yhteisestä esityksestä. Kultaisten ansiomitalien luovutus tapahtuu yhdistyksen vuosijuhlan yhteydessä.

18§. Ansiomitalien lisäksi yhdistys voi myöntää ansioituneen jäsenen nauhan itsenäisenä huomionosoituksenaan. Ansioituneen jäsenen nauha voidaan myöntää yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistuneelle jäsenelle, joka toiminnallaan on pitänyt yllä yhdistyksen hyvää henkeä.

Warrantin hallitusmerkki
19§ Hallitusmerkki on kullattu, halkaisijaltaan 20 mm, ympyrän muotoinen ansiomitallin keskiötä mukaileva merkki. Hallituksen merkkiä saavat käyttää kaikki yhdistyksen hallituksessa toimineet henkilöt. Istuvan hallituksen jäsenet kantavat hallitusmerkkiä ainejärjestö- tai mahdollisessa ansioituneen jäsenen nauhassa. Aikaisempien hallitusten jäsenet kantavat hallitusmerkkiä vasemmassa rintapielessään, edestä katsottuna mahdollisten ansiomerkkien oikealla puolella.

Warrantti ry:n ulkopuolisille tahoille myöntämät huomionosoitukset
20§. Warrantti ry voi huomioida yhteistyökumppaneitaan tai yksityishenkilöitä, jotka eivät voi saada entisille tai nykyisille jäsenille tarkoitettuja ansiomitaleja. Huomionosoituksia on kaksi: Warrantti ry:n pöytästandaari ja kunnialahja.

21§. Warrantti ry:n pöytästandaari voidaan myöntää yhteisölle tai yksityishenkilölle, jonka kanssa yhdistys on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä. Standaari voidaan luovuttaa myös yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle, mutta heidän muistamisessaan tulee ensisijaisesti pitäytyä ansiomitaleissa. Päätöksen pöytästandaarin luovutuksesta tekee yhdistyksen hallitus. Pöytästandaarit luovutetaan ensisijaisesti yhdistyksen vuosijuhlassa, mutta luovutus voi tapahtua myös esim. vastaanottajan luokse tehdyn vierailun yhteydessä.

22§. Warrantti ry:n yleiskokous voi myöntää kunnialahjan yhteisölle tai yksityishenkilölle, jonka kanssa yhdistys on tehnyt merkittävästi yhdistystä ja sen jäseniä hyödyttänyttä yhteistyötä. Kunnialahja voidaan luovuttaa myös yhdistyksen entiselle tai nykyiselle jäsenelle, mutta heidän muistamisessaan tulee ensisijaisesti pitäytyä ansiomitaleissa. Kunnialahjaan on yhdistettävä hopeinen yhdistyksen merkki ja hopeinen levyke, jossa on vastaanottajan nimi ja kunnialahjan luovutuspäivämäärä.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan käädyt

23§. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalla on käädyt, joiden mitaliosana on hopeiseen levykkeeseen kiinnitetty yhdistyksen tunnus. Levykkeen reunaan on kaiverrettu yhdistyksen perustamisvuosiluku 1989. Käätyjen ketjuosa koostuu nimilaatoista, joihin on kaiverrettu kunkin vuoden puheenjohtajan nimi ja vuosiluku. Käätyjä kantaa hallituksen puheenjohtaja akateemisissa juhlatilaisuuksissa.

Tapahtumasäännöt

Warrantti ry:n tapahtumasäännöt

1§ Tapahtumissa kunnioitetaan toisten osallistujien yksilönvapauksia, kuten koskemattomuutta ja oikeutta olla tulematta häirityksi.

2§ Tapahtumaan ilmoittautuva vakuuttaa hänen antamansa yhteystiedot oikeiksi ja virheellisistä tiedoista aiheutuvista mahdollisista haitoista vastaa osallistuja itse.

3§ Sitova ilmoittautuminen tarkoittaa maksuvelvollisuutta, vaikka ei pääsisikään osallistumaan.

4§ Sitovasti ilmoittautuneilla osallistujilla ei ole mahdollisuutta peruuttaa ilmoittautumistaan ilman erittäin painavaa syytä.

5§ Mikäli tapahtumaa järjestävällä taholla ei ole käytössä lipunvaihtomahdollisuutta tai varasijajonomenettelyä peruutustilanteiden suhteen, on lipun ostanut henkilö itse vastuussa lipun edelleen välittämäisestä.

6§ Mikäli osallistumismaksua ei ole määräaikaan mennessä maksettu, seuraa tästä huomautus. Jos huomautuksesta huolimatta maksusuoritetta on laiminlyöty, on Warrantti ry:llä oikeus evätä osallistumisoikeus kyseiseen sekä tuleviin tapahtumiin kunnes maksu on suoritettu.

7§ Osallistuja on Warrantti ry:n tapahtumissa itse vastuussa omasta omaisuudestaan, eikä Warrantti ry ole korvausvelvollinen omaisuuden mahdollisessa katoamistilanteessa.

8§ Osallistuja vastaa henkilökohtaisesti itse aiheuttamistaan vahingoista Warrantti ry:n järjestämissä tapahtumissa, eikä Warrantti ry ole velvollinen korvaamaan vahingosta aiheutuneita kuluja.

9§ Järjestäjillä on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvä tai sääntöjä rikkova henkilö tapahtumasta, jonka jälkeen Warrantti ry antaa häiriökäyttäytymisestä varoituksen, ja tapauskohtaisesti pidättää henkilön osallistumisoikeuden Warrantti ry:n tapahtumiin.

10§ Ilmoittautumalla Warrantti ry:n järjestämiin tapahtumiin hyväksyt kaikki edellä mainitut säännöt. Muilta osin Warrantti ry:n tapahtumissa noudatetaan Suomen lakia.

Warrantti ry pidättää kaikki oikeudet muutoksiin järjestämissään tapahtumissa.

Toimihenkilöohjesääntö

Warrantti ry:n toimihenkilöohjesääntö

1 § Toimihenkilöt ja toimikaudet
Yhdistyksellä voi olla toimihenkilöitä. Toimihenkilöt valitsee hallitus.
Yhdistyksen toimihenkilöiden työsuhteet ovat määräaikaisia toimihenkilöillä
teetettävän työn luonteen vuoksi.
Toimihenkilöiden valinnasta

2 § Toimien haettavaksi julistaminen
Avoinna olevat toimet on julistettava haettaviksi ennen kuin ne vakinaisesti
täytetään. Hakuaika on määrättävä vähintään neljäksitoista (14) päiväksi.
Haun avaamisesta päättää hallitus.
Toimi julistetaan haettavaksi yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja
yhdistyksen tiedotteissa sekä mahdollisesti muilla tavoin tarpeen vaatiessa.

3 § Toimeen ottaminen
Toimeen saadaan vakinaisesti ottaa vain sellainen henkilö, joka on sitä
kirjallisesti hakenut ennen hakuajan päättymistä. Toimi voidaan kuitenkin
julistaa uudelleen haettavaksi tai hakuaikaa pidentää, jos hallitus katsoo
yhdistyksen edun sitä vaativan. Jos toimi julistetaan uudelleen haettavaksi,
hakuilmoituksessa on samalla mainittava, otetaanko aikaisemmat
hakemukset tointa täytettäessä huomioon. Sen varalta, että toimeen valittu ei
sitä vastaanota, saadaan toimeen sitä täytettäessä ottaa muu tointa
määräajassa hakenut henkilö.

4 § Avoimeksi jäänyt toimi
Hallitus voi täyttää avoimeksi jääneen toimen sitä haettavaksi julistamatta
enintään kolmeksi (3) kuukaudeksi.

5 § Työsopimus
Yhdistyksen on tehtävä toimihenkilön kanssa aina kirjallinen työsopimus,
jossa määritellään tarkemmin työsuhteen ehdot sekä muut relevantit kohdat
kuten työaika, työtehtävät, palkkaus sekä työsuhteen päättyminen.

6 § Sivutoimet
Päätoiminen toimihenkilö ei saa ottaa sivutointa hoitaakseen ilman
hallituksen suostumusta
Toimihenkilö kelpoisuudesta sekä valintaperusteista

7 § Kelpoisuusehdot
Hallituksen jäsen ei voi toimia yhdistyksen toimihenkilönä.

8 § Valintaperusteet
Toimihenkilöiden valintaperusteista on päätettävä ennen toimen avoimeksi
julistamista.
Valintaperusteet on ilmoitettava toimen avoimeksi julistamisen yhteydessä.
Valintaperusteista päättää hallitus.

9 § Työtehtävät
Toimihenkilöiden työtehtävät määritellään työsopimuksessa.
Muut määräykset

10 § Ohjesäännön muuttaminen kesken toimihenkilön toimikauden
Ohjesääntöjen muuttamisen jälkeen on yhdistyksen kunkin senhetkisen
toimihenkilön ilmoitettava yhden (1) kuukauden kuluessa
toimihenkilöohjesäännön hyväksymisestä kirjallisesti hallitukselle, jollei hän
hyväksy tämän toimihenkilöohjesäännön soveltamista oman toimikautensa
aikana. Muussa tapauksessa hän tulee uuden toimihenkilöohjesäännön
alaisuuteen.

11 § Toimihenkilöä koskevat muut säädökset
Toimessaan on toimihenkilön tämän ohjesäännön lisäksi noudatettava
yhdistyksen sääntöjä, työjärjestyksiä, muita ohjesääntöjä, sekä hallituksen
antamia ohjeita.

12 § Lisäykset ja muutokset
Lisäyksistä ja muutoksista tähän toimihenkilöohjesääntöön päättää
yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

13 § Voimaantulo
Tämä ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 16.04.2013

Strategia 2015-2020

Warrantti ry:n strategia 2015-2020

Warrantti ry on Vaasan yliopiston kauppatieteilijöiden ainejärjestö. Warrantti on perustettu vuonna 1989 ja se on Suomen kauppatieteellisistä ainejärjestöistä toiseksi suurin 2100 jäsenellään. Warrantin jäsenet ovat myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä, sekä Suomen Ekonomien opiskelijajäseniä. Warrantin tärkein tehtävä on jäsenistönsä edunvalvonta, sekä kauppatieteellisen opetuksen laadun valvonta ja kehittäminen Vaasan yliopistossa. Yhdistyksen väri on vihreä ja warranttilaisen tunnistaa Warrantin punaisista haalareista. Warrantin ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen yleiskokous. Operatiivisesta toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus sekä sen alaisena toimivat jaostot ja toimijaryhmät.

Johdanto
Warrantti ry:n sääntömääräinen syyskokous 12.11.2013 asetti vuoden 2014 yhdistyksen puheenjohtajalle tehtäväksi koota strategiatyöryhmän ja käynnistää strategiatyön, jonka tarkoituksena oli määrittää yhdistyksen toiminnan suunta seuraaville vuosille. Työryhmän kokoonpanoksi tuli 6 henkeä, sisältäen istuvan puheenjohtajan lisäksi 3 warranttilaista, sekä 2 Warrantin alumnia. Strategiatyöryhmä aloitti työnsä alkukeväästä 2014 toteuttamalla Warrantin strategiakyselyn. Kyselyyn vastasi 271 warranttilaista joka on n. 13% jäsenistöstä. Strategiatyön apuna on käytetty myös toimintasuunnitelmia ja tilinpäätöksiä edeltäviltä vuosilta. Lisäksi syksyllä 2014 toteutettiin strategiaworkshopit yhdistyksen aktiivitoimijoille, joissa hahmoteltiin skenaariotyöskentelyn avulla Warranttin tulevaisuuden näkymiä.

Missio
Warrantti valvoo Vaasan yliopiston kyltereiden etuja ja edistää heidän elämänlaatuaan niin opinnoissa kuin vapaa-ajalla. Warrantin tarkoitus on tarjota jäsenilleen menestykseen kannustava yhteisö, jonka toiminta edistää verkostoitumista ja ylläpitää kauppatieteellisen yliopistotutkinnon arvoa.

Visio
Warrantti on vaikuttava ja Suomen yhteisöllisin kauppatieteellinen ainejärjestö. Warrantti on yksi halutuimmista yhteistyökumppaneista. Warrantilla on oma toimitila, joka on jäsenistön ja alumnien verkostoitumis- ja kohtaamispaikka.

Arvot
Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyys luo uutta voimaa ja on toimintamme perusta. Yhteisöllisyys lisää meidän sosiaalista pääomaamme ja syntyäkseen se vaatii keskinäistä luottamusta, avointa vuorovaikutusta ja osallistumista. Toiminnallamme edistämme myönteistä, toisten auttamisen ilmapiiriä.

Rehellisyys
Rehellisyydellä tarkoitamme totuudenmukaisuutta, vilpittömyyttä ja suoraselkäisyyttä. Olemalla rehellisiä itseämme kohtaan ja tunnistamalla ja myöntämällä omat virheemme voimme yhdessä oppia ja kehittyä. Rehellisyyden toteutuminen edellyttää empatiaa, hyväksymistä ja hyväntahtoisuutta.

Avoimuus
Toimintamme on jäsenistölle läpinäkyvää ja osallistavaa. Toimimalla avoimesti luomme luottamusta ja parannamme tiedonkulkua. Huomioimme kaikkien jäsentemme näkemykset vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa.

Kannustavuus
Kannustavuudella tarkoitamme ilmapiiriä, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään ja tuetaan yksilön kasvua. Olemme aidosti iloisia toistemme menestyksestä, emmekä näe sen olevan itseltämme pois. Emme näe ympärillämme olevia ihmisiä kilpailijoina, vaan mahdollisuuksina rakentaa yhteistä menestystä.

Strategia vuosille 2015-2020
Tehokkuus ja rehti toiminta vaikuttavuutta vahvistamassa
Warrantti on yksi arvostetuimmista kumppaneista, joka tekee rakentavaa yhteistyötä yliopiston, ylioppilaskunnan, kaupungin ja Suomen Ekonomien kanssa. Warrantti varmistaa vaikuttavuuden aktiivisella ja näkyväksi tehdyllä toiminnallaan. Luotettavuus ja tehokas edunvalvonta varmistetaan johdonmukaisella ja rehdillä toiminnalla. Yksi tärkeimmistä vaikuttamisen tehtävistä on opetuksen laadun varmistaminen. Tämän lisäksi on huolehdittava, että opetus vastaa työelämän muuttuviin tarpeisiin liiketoimintaan painottuvassa Vaasan yliopistossa.

Toiminnan kehittäminen jatkuvuutta turvaamassa
Järkevällä taloussuunnittelulla turvataan toiminnan jatkuvuus ja mahdollistetaan oman monikäyttöisen toimitilan hankinta. Raportointi ja toiminnan jatkuva mittaaminen ovat kehittämisen kulmakiviä. Toiminnan jatkuvuus edellyttää aktiivitoimijoita, joiden saanti varmistetaan tiedekunnan kanssa tehtävällä yhteistyöllä ja rohkaisemalla uudet opiskelijat mukaan toimintaan heti opintojen alettua. Toiminta on pidettävä houkuttelevana ulkoisista paineista huolimatta.

Yhteishenki vahvuutta rakentamassa
Warranttilaiset tunnetaan ympäri Suomen tiiviistä yhteishengestä sekä toisten auttamisesta. Yhdistyksenä Warrantti on avainasemassa luomassa yhteen hiileen puhaltamisen kulttuuria, sekä tarjoaa mahdollisuuksia osaamisen jakamiseen. Opiskelijavetoisilla pääainekerhoilla yhteisen toiminnan järjestäminen sekä edunvalvonta tehostuu. Warrantti luo hyvät edellytykset aktiiviselle ja kestävälle alumnitoiminnalle. Alumneilla olevaa kokemusta ja osaamista siirretään opiskeleville warranttilaisille muun muassa mentorointiohjelman kautta.

Yritysyhteistyö menestystä tukemassa
Jäsenistön työllistymisen edistämiseksi tehdään aktiivista työtä, joka edellyttää tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Työllistymistä edistetään erilaisten tapahtumien ja projektien kautta. Warrantti tukee myös jäsentensä yrittäjyyttä yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa. Warrantti laajentaa ja kehittää yritysyhteistyön muotoja auttaakseen jäseniään luomaan heidän työuraansa hyödyttäviä verkostoja. Yritysyhteistyö takaa lisäksi toiminnalle vakaan taloudellisen pohjan. Pitkäaikaisten yhteistyösopimusten sisältöä päivitetään Warrantin toimintaa ja kokoa vastaavaksi.

Toimintasuunnitelma 2019 (hyväksytty)

Warrantin toimintasuunnitelma hyväksyttiin yhdistyksen syyskokouksessa 6.11.2018. Tarkastele toimintasuunnitelmaa 2019 tästä.

Valikko